Thông tin hành khách

Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo người hành lý xách tay lên tàu bay

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết

Giấy tờ hành khách sử dụng khi đi tàu bay

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết