THÔNG TIN CHUYẾN BAY 20/01/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 DEPARTED
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 DEPARTED
08:55 08:55 HO CHI MINH CITY VJ320 12-15 DEPARTED
09:40 09:40 HO CHI MINH CITY VN1824 03-06 DEPARTED
11:30 11:30 HO CHI MINH CITY VJ322 12-15 DEPARTED
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY BL262 07-10 DEPARTED
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL272 15-18 DEPARTED
12:25 12:25 HA NOI VN1232 03-06 DEPARTED
13:50 13:50 SVX RL8772 31-35 DEPARTED
13:55 13:55 CAN THO 0V8015 07-08 DEPARTED
13:55 13:45 HO CHI MINH CITY VN1830 03-06 DEPARTED
14:00 14:00 HA NOI VJ452 12-15 DEPARTED
16:10 17:10 HO CHI MINH CITY BL264 15-18 DEPARTED
16:40 16:40 HA NOI BL206 12-15 DEPARTED
16:45 16:30 HA NOI VN1236 03-06 DEPARTED
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY VJ326 07-10 DEPARTED
17:25 17:25 HO CHI MINH CITY VJ328 11-14 DEPARTED
18:00 18:25 HO CHI MINH CITY VJ336 07-10 DEPARTED
18:30 18:30 HA NOI VJ456 12-15 DEPARTED
18:35 18:35 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 DEPARTED
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 07-10 DEPARTED
19:55 19:55 HA NOI VN1230 03-06 DEPARTED
20:25 20:25 HO CHI MINH CITY VJ330 12-15 DEPARTED
20:55 21:30 HO CHI MINH CITY VN7828 03-06 DEPARTED
21:10 21:45 HO CHI MINH CITY BL266 07-10 DELAY

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 21/01/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
00:15 01:15 ICN OZ7325 31-35 DELAY
07:30 07:30 HO CHI MINH CITY VJ320 12-15 WAITING
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 WAITING
09:50 09:50 HA NOI VJ450 12-15 WAITING
09:50 09:50 STOCKHOLM ARLANDA DK2575 27-31 WAITING
10:05 10:05 HO CHI MINH CITY VN1824 03-06 WAITING
11:30 11:30 HO CHI MINH CITY VJ322 12-15 WAITING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY BL268 07-10 WAITING
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL272 16-18 WAITING
12:25 12:25 HA NOI VN1232 03-06 WAITING
12:45 12:45 HO CHI MINH CITY VJ324 12-15 WAITING
13:00 13:00 HAI PHONG VJ768 07-10 WAITING
13:50 13:50 BKK PG992 33-35 WAITING
13:55 13:55 CAN THO 0V8015 17-18 WAITING
14:00 14:00 HO CHI MINH CITY VJ338 12-15 WAITING
15:35 15:35 HA NOI VN1236 03-06 WAITING
15:55 15:55 HO CHI MINH CITY BL262 16-18 WAITING
16:10 16:10 HO CHI MINH CITY VN1830 07-10 WAITING
16:40 16:40 HA NOI BL206 12-15 WAITING
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY VJ326 03-06 WAITING
18:00 18:00 HO CHI MINH CITY VJ336 12-15 WAITING
18:30 18:30 HA NOI VJ456 16-18 WAITING
18:50 18:50 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 WAITING
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 07-10 WAITING
19:55 19:55 HA NOI VN1230 03-06 WAITING
20:25 20:25 HO CHI MINH CITY VJ330 16-18 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 31-33 WAITING
21:10 21:10 HO CHI MINH CITY BL264 07-10 WAITING
21:20 21:20 ICN VN9408 28-31 WAITING
22:15 22:15 HO CHI MINH CITY VN7824 03-06 WAITING