THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/04/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1806 03-05 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY BL260 06-08 WAITING
08:40 08:40 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING
09:30 09:30 HA NOI VN1232 03-05 WAITING
09:40 09:40 HA NOI VJ452 15-17 WAITING
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 06-08 WAITING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY VJ324 08-10 WAITING
12:15 12:15 HO CHI MINH CITY VN1816 03-05 WAITING
12:45 12:45 HAI PHONG VJ768 12-14 WAITING
13:05 13:05 HO CHI MINH CITY BL264 06-08 WAITING
13:45 13:45 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
14:20 14:20 HANGZHOU VJ3346 32-35 WAITING
14:20 14:20 HA NOI BL206 12-14 WAITING
14:35 14:35 HO CHI MINH CITY VN1818 03-05 WAITING
15:20 15:20 HO CHI MINH CITY BL270 12-14 WAITING
15:30 15:30 HA NOI VN1236 03-05 WAITING
15:50 15:50 HO CHI MINH CITY VN1820 06-08 WAITING
16:20 16:20 HO CHI MINH CITY BL266 15-17 WAITING
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY VJ328 08-10 WAITING
17:05 17:05 HO CHI MINH CITY VN1822 03-05 WAITING
17:40 17:40 HA NOI VJ456 06-08 WAITING
19:50 19:50 HO CHI MINH CITY VJ332 03-05 WAITING
21:35 21:35 HO CHI MINH CITY BL272 06-08 WAITING
23:55 23:55 HO CHI MINH CITY VJ326 03-05 WAITING

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 25/04/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ