THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/03/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:45 07:45 HO CHI MINH CITY VN1810 03-05 WAITING
08:35 08:35 HO CHI MINH CITY BL262 06-08 WAITING
09:00 09:00 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING
09:50 09:50 HA NOI VJ452 15-17 WAITING
09:50 09:50 HA NOI VN1232 03-05 WAITING
10:25 10:25 HO CHI MINH CITY BL260 08-10 WAITING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY VJ324 03-05 WAITING
12:20 12:20 HA NOI BL206 06-08 WAITING
13:00 13:00 HO CHI MINH CITY BL264 12-14 WAITING
13:05 13:05 HAI PHONG VJ768 16-18 WAITING
13:10 13:10 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
13:45 13:45 HO CHI MINH CITY VN1814 03-05 WAITING
13:55 13:55 HO CHI MINH CITY VJ328 06-08 WAITING
14:05 14:05 HA NOI VJ456 14-16 WAITING
14:30 14:30 HA NOI VN1238 08-10 WAITING
15:45 15:45 HO CHI MINH CITY VN1822 03-05 WAITING
17:25 17:25 HO CHI MINH CITY VN1824 03-05 WAITING
18:10 18:10 HO CHI MINH CITY VJ332 06-08 WAITING
19:15 19:15 HO CHI MINH CITY BL268 12-14 WAITING
19:25 19:25 HA NOI VN7232 03-05 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 33-35 WAITING
21:35 21:35 HO CHI MINH CITY VN7824 03-05 WAITING
22:05 22:05 HO CHI MINH CITY VN1828 WAITING

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 25/03/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ