THÔNG TIN CHUYẾN BAY 18/03/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
00:40 00:40 ICN OZ7325 32-35 DEPARTED
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 12-15 DEPARTED
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 DEPARTED
08:50 08:50 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 DEPARTED
08:55 08:55 HO CHI MINH CITY VJ320 15-18 DEPARTED
09:15 09:15 HO CHI MINH CITY BL262 12-15 DEPARTED
09:50 09:50 STOCKHOLM ARLANDA DK2575 27-32 DELAY
09:50 09:50 HA NOI VJ450 03-06 DEPARTED
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY VJ322 27-30 OPENING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY BL264 32-35 OPENING
12:35 12:35 HA NOI VN1232 03-06 OPENING
13:00 13:00 HAI PHONG VJ768 07-10 WAITING
13:50 13:50 BKK PG992 33-35 WAITING
13:55 13:55 CAN THO 0V8015 17-18 WAITING
13:55 13:55 HO CHI MINH CITY VN1830 03-06 WAITING
14:00 14:00 HA NOI VJ452 12-15 WAITING
14:45 14:45 HO CHI MINH CITY VJ330 07-10 WAITING
16:15 16:15 HA NOI BL206 07-10 WAITING
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY VJ326 12-15 WAITING
17:00 17:00 DA NANG CH-VHAND WAITING
17:10 17:10 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 WAITING
17:35 17:35 HO CHI MINH CITY VJ328 15-18 WAITING
17:55 17:55 HA NOI VN1236 07-10 WAITING
18:30 18:30 HA NOI VJ456 12-15 WAITING
19:40 19:40 HO CHI MINH CITY VN1828 03-06 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 33-35 WAITING
21:00 21:00 HO CHI MINH CITY BL270 07-10 WAITING
21:05 21:05 CTU VN768 27-31 WAITING
21:40 21:40 HO CHI MINH CITY BL272 06-09 WAITING
22:20 22:20 HA NOI VN1230 03-05 WAITING

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 19/03/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
06:30 06:30 HO CHI MINH CITY VN9828 WAITING
07:10 07:10 STOCKHOLM ARLANDA BY691 27-31 WAITING
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 12-15 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 WAITING
08:50 08:50 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 WAITING
08:55 08:55 HO CHI MINH CITY VJ320 16-18 WAITING
09:40 09:40 HO CHI MINH CITY BL268 12-15 WAITING
09:50 09:50 HA NOI VJ450 03-06 WAITING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY VJ322 16-18 WAITING
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL264 12-15 WAITING
12:45 12:45 HA NOI VN1232 03-06 WAITING
13:00 13:00 HAI PHONG VJ768 16-18 WAITING
13:10 13:10 HO CHI MINH CITY BL262 07-10 WAITING
13:25 13:25 HO CHI MINH CITY VJ338 12-15 WAITING
13:55 13:55 HO CHI MINH CITY VN1830 03-06 WAITING
13:55 13:55 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
14:00 14:00 HA NOI VJ452 16-18 WAITING
14:45 14:45 HO CHI MINH CITY VJ330 07-09 WAITING
15:35 15:35 HA NOI VN1236 03-06 WAITING
15:55 15:55 HA NOI BL206 12-15 WAITING
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY VJ326 16-18 WAITING
17:15 17:15 HO CHI MINH CITY BL266 07-10 WAITING
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 WAITING
17:35 17:35 HO CHI MINH CITY VJ328 12-15 WAITING
18:30 18:30 HA NOI VJ456 16-18 WAITING
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 03-06 WAITING
21:15 21:15 HO CHI MINH CITY BL272 07-10 WAITING
21:30 21:30 HO CHI MINH CITY VJ336 03-06 WAITING