THÔNG TIN CHUYẾN BAY 25/07/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
00:25 00:25 HO CHI MINH CITY VJ9328 03-05 DEPARTED
07:00 07:00 HO CHI MINH CITY VJ340 27-29 DEPARTED
07:15 07:15 HO CHI MINH CITY VN1810 03-05 DEPARTED
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL270 31-33 DEPARTED
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1808 06-08 DEPARTED
09:00 09:30 HO CHI MINH CITY VJ320 33-35 DEPARTED
09:30 09:30 HA NOI VN1232 03-05 DEPARTED
09:40 09:40 HA NOI VJ452 27-29 DEPARTED
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 06-08 DEPARTED
10:55 10:55 HO CHI MINH CITY VJ332 30-32 DEPARTED
11:35 11:35 HA NOI VJ454 33-35 DEPARTED
12:00 12:05 HO CHI MINH CITY VJ322 27-29 DEPARTED
12:15 12:25 HO CHI MINH CITY VN1816 03-05 DEPARTED
12:55 13:30 HAI PHONG VJ768 33-35 DEPARTED
13:20 13:20 CAN THO 0V8015 09-10 DEPARTED
13:40 13:40 HO CHI MINH CITY VN1818 03-05 DEPARTED
13:55 13:55 HA NOI VJ456 27-29 DEPARTED
14:20 14:20 HA NOI VN7240 06-08 DEPARTED
14:25 14:55 HO CHI MINH CITY VJ324 30-32 DEPARTED
15:30 16:00 HA NOI VN1236 06-08 DEPARTED
15:35 16:00 HA NOI VN7234 03-05 DEPARTED
16:20 16:35 HO CHI MINH CITY VJ326 33-35 DEPARTED
17:15 18:50 HA NOI BL206 08-10 DELAY
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 DEPARTED
18:05 18:05 HA NOI VJ458 06-08 BOARDING
19:30 19:30 PVG VN734 32-35 OPENING
19:40 19:40 HO CHI MINH CITY BL260 05-07 WAITING
19:55 23:30 HO CHI MINH CITY BL266 08-10 DELAY
21:00 21:00 HO CHI MINH CITY VN7826 03-05 WAITING
23:50 00:10 HO CHI MINH CITY VJ9330 03-05 DELAY

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 26/07/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:00 07:00 HO CHI MINH CITY VN1810 03-05 WAITING
07:25 07:25 HO CHI MINH CITY VN1804 05-07 WAITING
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 30-32 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1808 08-10 WAITING
09:00 09:00 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING
09:30 09:30 HA NOI VN1232 03-05 WAITING
09:40 09:40 HA NOI VJ452 15-17 WAITING
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 06-08 WAITING
10:55 10:55 HO CHI MINH CITY VJ332 12-14 WAITING
11:35 11:35 HA NOI VJ454 15-17 WAITING
11:50 11:50 NINGBO VJ3302 33-35 WAITING
12:15 12:15 HO CHI MINH CITY VN1816 03-05 WAITING
12:30 12:30 HA NOI VN7240 06-08 WAITING
12:55 12:55 HAI PHONG VJ768 12-14 WAITING
13:20 13:20 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
13:40 13:40 HO CHI MINH CITY VN1818 03-05 WAITING
13:50 13:50 HO CHI MINH CITY BL272 15-17 WAITING
13:55 13:55 HA NOI VJ456 08-10 WAITING
14:10 14:10 HANGZHOU VJ3346 33-35 WAITING
14:25 14:25 HO CHI MINH CITY VJ324 12-14 WAITING
15:30 15:30 HA NOI VN1236 03-05 WAITING
15:55 15:55 HO CHI MINH CITY BL264 15-17 WAITING
16:00 16:00 HO CHI MINH CITY VJ326 12-14 WAITING
16:55 16:55 HO CHI MINH CITY VN7826 03-05 WAITING
17:15 17:15 HA NOI BL206 15-17 WAITING
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1820 06-08 WAITING
18:05 18:05 HA NOI VJ458 12-14 WAITING
19:00 19:00 HO CHI MINH CITY VJ330 15-17 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 33-35 WAITING
21:20 21:20 HA NOI VN7236 03-05 WAITING
21:30 21:30 CTU BL1008 30-32 WAITING
22:00 22:00 HO CHI MINH CITY VN7810 - WAITING
22:10 22:10 HO CHI MINH CITY VJ322 12-14 WAITING