THÔNG TIN CHUYẾN BAY 21/05/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 DEPARTED
08:40 08:40 HA NOI VJ480 12-15 DEPARTED
08:45 08:45 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 DEPARTED
09:05 09:05 HA NOI VJ450 15-18 DEPARTED
09:20 09:20 HO CHI MINH CITY BL262 07-10 DEPARTED
09:40 09:40 HO CHI MINH CITY VJ320 12-15 DEPARTED
11:10 11:10 HO CHI MINH CITY VN1824 03-06 DEPARTED
11:15 11:15 HO CHI MINH CITY VJ338 15-18 DEPARTED
11:45 11:55 HO CHI MINH CITY VJ322 12-15 DEPARTED
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL266 07-10 DEPARTED
12:35 12:35 HA NOI VN1232 03-06 DEPARTED
13:35 13:35 HAI PHONG VJ768 12-15 DEPARTED
13:40 13:40 CAN THO 0V8015 09-10 DEPARTED
14:15 14:15 HA NOI VJ452 15-18 DEPARTED
14:25 14:25 HA NOI VN1236 03-06 DEPARTED
14:45 14:45 HO CHI MINH CITY VN1830 07-10 DEPARTED
14:50 14:50 HO CHI MINH CITY VJ328 12-15 DEPARTED
15:50 15:50 HA NOI BL208 15-18 DEPARTED
16:25 16:25 HO CHI MINH CITY VJ326 12-15 DEPARTED
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 DEPARTED
17:35 17:55 HA NOI VJ456 07-10 DEPARTED
18:35 18:35 HA NOI VJ454 12-15 DEPARTED
19:05 19:05 HO CHI MINH CITY BL270 15-18 DEPARTED
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 03-06 DEPARTED
19:50 19:50 HA NOI VN1230 07-10 DEPARTED
20:55 23:10 HO CHI MINH CITY BL272 15-18 DEPARTED
21:25 21:25 HO CHI MINH CITY VN7810 03-06 DEPARTED
22:25 22:25 HO CHI MINH CITY VJ334 07-10 DEPARTED

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 22/05/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 WAITING
08:40 08:40 HA NOI VJ480 12-15 WAITING
08:45 08:45 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 WAITING
09:05 09:05 HA NOI VJ450 16-18 WAITING
09:40 09:40 HO CHI MINH CITY VJ320 07-10 WAITING
11:10 11:10 HO CHI MINH CITY VN1824 03-06 WAITING
11:15 11:15 HO CHI MINH CITY VJ338 12-15 WAITING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY VJ322 16-18 WAITING
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL266 07-10 WAITING
12:35 12:35 HA NOI VN1232 03-06 WAITING
13:35 13:35 HAI PHONG VJ768 12-15 WAITING
13:40 13:40 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
13:55 13:55 BKK PG992 33-35 WAITING
14:15 14:15 HA NOI VJ452 16-18 WAITING
14:40 14:40 HO CHI MINH CITY VN1830 07-10 WAITING
14:50 14:50 HO CHI MINH CITY VJ328 12-15 WAITING
15:05 15:05 HA NOI VN1236 03-06 WAITING
15:50 15:50 HA NOI BL208 16-18 WAITING
15:50 15:50 IKT RL8716 27-31 WAITING
16:25 16:25 HO CHI MINH CITY VJ326 12-15 WAITING
17:35 17:35 HA NOI VJ456 07-10 WAITING
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 03-06 WAITING
19:50 19:50 HA NOI VN1230 07-10 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 32-35 WAITING
20:55 20:55 HO CHI MINH CITY BL272 16-18 WAITING
21:35 21:35 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 WAITING
22:05 22:05 HO CHI MINH CITY VN7824 07-10 WAITING
22:25 22:25 HO CHI MINH CITY VJ334 12-15 WAITING