THÔNG TIN CHUYẾN BAY 21/11/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:15 07:15 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 DEPARTED
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 DEPARTED
09:05 09:45 HO CHI MINH CITY VJ320 12-15 DEPARTED
09:50 09:50 HA NOI VJ450 07-10 DEPARTED
11:30 11:45 HO CHI MINH CITY VJ322 12-15 DEPARTED
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY BL268 16-18 DEPARTED
12:25 12:35 HA NOI VN1232 03-06 DEPARTED
13:05 12:45 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 DEPARTED
13:50 13:50 BKK PG992 33-35 DEPARTED
13:55 13:55 HO CHI MINH CITY VN1830 03-06 DEPARTED
14:00 14:00 HA NOI VJ452 14-17 DEPARTED
15:35 15:35 HA NOI VN1236 03-06 DEPARTED
15:40 16:00 DME RL7532 28-32 DEPARTED
16:15 16:15 HA NOI BL206 07-10 DEPARTED
16:50 17:10 HO CHI MINH CITY VJ326 16-18 DEPARTED
17:25 17:25 HO CHI MINH CITY VJ328 12-15 DEPARTED
17:55 18:40 HO CHI MINH CITY VN1826 03-06 DEPARTED
18:30 18:30 HA NOI VJ456 07-10 DEPARTED
19:00 19:00 HO CHI MINH CITY VN7826 12-13 DEPARTED
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 03-06 DEPARTED
19:50 21:10 HO CHI MINH CITY VJ330 07-10 DEPARTED
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 33-35 DEPARTED
21:10 21:45 HO CHI MINH CITY BL266 03-06 DEPARTED

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 22/11/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:15 07:15 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1822 03-06 WAITING
09:50 09:50 HA NOI VJ450 07-10 WAITING
10:20 10:20 HO CHI MINH CITY VJ320 12-15 WAITING
11:30 11:30 HO CHI MINH CITY VJ322 16-18 WAITING
11:45 11:45 HO CHI MINH CITY BL268 07-10 WAITING
12:25 12:25 HA NOI VN1232 07-10 WAITING
12:30 12:30 HO CHI MINH CITY VN1830 03-06 WAITING
13:00 13:00 HAI PHONG VJ768 12-15 WAITING
13:15 13:15 HO CHI MINH CITY VN1824 03-06 WAITING
13:55 13:55 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
14:15 14:15 HA NOI VJ452 16-18 WAITING
15:30 15:30 HO CHI MINH CITY VJ324 12-15 WAITING
15:35 15:35 HA NOI VN1236 03-06 WAITING
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY VJ326 07-10 WAITING
17:05 17:05 HA NOI BL206 12-15 WAITING
17:55 17:55 HO CHI MINH CITY VJ328 16-18 WAITING
18:00 18:00 HO CHI MINH CITY BL264 07-10 WAITING
18:30 18:30 HA NOI VJ456 12-15 WAITING
19:35 19:35 HO CHI MINH CITY VN1828 03-06 WAITING
20:00 20:00 HO CHI MINH CITY VJ330 07-10 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 33-35 WAITING
21:10 21:10 HO CHI MINH CITY BL266 03-06 WAITING