THÔNG TIN CHUYẾN BAY 18/08/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:25 09:00 HO CHI MINH CITY VN1804 03-05 DEPARTED
07:45 07:45 HO CHI MINH CITY BL260 27-29 DEPARTED
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1808 06-08 DEPARTED
08:35 08:35 HO CHI MINH CITY VJ320 30-32 DEPARTED
09:30 09:30 HA NOI VN1232 03-05 DEPARTED
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 06-08 DEPARTED
10:50 10:50 HO CHI MINH CITY VN7820 03-05 DEPARTED
11:45 12:00 HO CHI MINH CITY VJ324 13-15 DEPARTED
12:15 12:15 HO CHI MINH CITY VN1816 03-05 DEPARTED
12:25 13:00 HA NOI BL206 16-18 DEPARTED
12:35 12:35 HO CHI MINH CITY BL262 08-10 DEPARTED
12:55 12:55 HAI PHONG VJ768 12-14 DEPARTED
13:20 13:20 CAN THO 0V8015 17-18 DEPARTED
13:45 13:45 HA NOI VJ452 08-10 DEPARTED
14:20 14:20 HANGZHOU VJ3346 32-35 DEPARTED
14:25 14:25 HA NOI VN7240 06-08 DEPARTED
14:50 14:50 HO CHI MINH CITY BL268 12-14 DEPARTED
15:05 15:05 HA NOI VN1236 03-05 DEPARTED
15:20 15:20 HO CHI MINH CITY VN1818 15-17 DEPARTED
15:30 15:30 HA NOI VN7232 08-10 DEPARTED
16:25 16:25 HO CHI MINH CITY VN7824 06-08 DEPARTED
16:30 18:30 HO CHI MINH CITY VJ328 12-14 DEPARTED
17:10 17:10 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 DEPARTED
17:40 20:15 HA NOI VJ456 08-10 DEPARTED
20:25 22:20 GUANGZHOU CZ8348 32-35 DELAY
20:40 21:00 HO CHI MINH CITY VJ332 06-08 DELAY
21:10 21:10 HO CHI MINH CITY BL266 03-05 BOARDING
21:10 21:10 CTU BL1008 28-31 DEPARTED

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 19/08/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
00:30 00:30 HO CHI MINH CITY VJ9326 06-08 WAITING
06:50 06:50 HO CHI MINH CITY BL260 08-10 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1808 03-05 WAITING
08:35 08:35 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING
09:30 09:30 HA NOI VN1232 03-05 WAITING
09:40 09:40 HO CHI MINH CITY VN1816 06-08 WAITING
09:40 09:40 HA NOI VJ452 15-17 WAITING
10:10 10:10 HO CHI MINH CITY BL264 12-14 WAITING
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 08-10 WAITING
11:55 11:55 NINGBO VJ3302 32-35 WAITING
13:20 13:20 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
13:40 13:40 HO CHI MINH CITY VN1818 03-05 WAITING
14:10 14:10 HA NOI BL206 06-08 WAITING
15:45 15:45 HA NOI VN1236 08-10 WAITING
15:45 15:45 HA NOI VN7240 03-05 WAITING
17:05 17:05 HO CHI MINH CITY VN7820 03-05 WAITING
17:20 17:20 HO CHI MINH CITY VN1820 06-08 WAITING
17:40 17:40 HA NOI VJ456 12-14 WAITING
17:55 17:55 HO CHI MINH CITY VJ328 15-17 WAITING
18:10 18:10 HO CHI MINH CITY BL262 08-10 WAITING
18:40 18:40 HA NOI VN7232 03-05 WAITING
18:45 18:45 HO CHI MINH CITY VN7826 06-08 WAITING
19:30 19:30 PVG VN734 32-35 WAITING
21:10 21:10 HO CHI MINH CITY BL266 03-05 WAITING
22:25 22:25 HO CHI MINH CITY VJ324 06-08 WAITING