THÔNG TIN CHUYẾN BAY 29/05/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1806 03-05 DEPARTED
08:45 08:45 HA NOI VN7234 06-08 DEPARTED
08:50 08:50 HO CHI MINH CITY BL260 15-17 DEPARTED
09:00 09:00 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 DEPARTED
09:30 09:30 HA NOI VN1232 03-05 DEPARTED
09:45 14:00 HA NOI VJ452 08-10 OPENING
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 05-07 DEPARTED
11:35 11:35 HO CHI MINH CITY VJ322 12-14 DEPARTED
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL264 16-18 DEPARTED
12:15 12:15 HO CHI MINH CITY VN1816 03-05 DEPARTED
12:55 12:55 HAI PHONG VJ768 06-08 BOARDING
13:20 13:40 CAN THO 0V8015 09-10 OPENING
13:45 13:45 HA NOI VN7230 12-14 OPENING
13:50 13:50 HA NOI VJ456 15-17 OPENING
14:20 15:30 HO CHI MINH CITY VJ324 06-08 DELAY
14:30 14:30 HO CHI MINH CITY VJ338 16-18 OPENING
14:35 14:35 HO CHI MINH CITY VN1818 03-05 OPENING
15:30 15:30 HA NOI VN1236 08-10 WAITING
15:35 15:35 HA NOI VJ450 12-14 WAITING
16:00 16:00 HO CHI MINH CITY VJ326 06-08 WAITING
16:50 16:50 HO CHI MINH CITY BL268 14-16 WAITING
17:15 17:15 HO CHI MINH CITY BL266 16-18 WAITING
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 WAITING
18:05 18:05 HA NOI VJ458 06-08 WAITING
18:30 18:30 HO CHI MINH CITY VJ330 12-14 WAITING
20:35 20:35 HA NOI BL206 06-08 WAITING
21:30 21:30 HO CHI MINH CITY VN1822 03-05 WAITING

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 30/05/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1806 WAITING
09:00 09:00 HO CHI MINH CITY VJ320 WAITING
09:30 09:30 HA NOI VN1232 WAITING
09:45 09:45 HA NOI VJ452 WAITING
10:05 10:05 HO CHI MINH CITY VN1822 WAITING
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 WAITING
10:50 10:50 HA NOI VN7230 WAITING
11:35 11:35 HO CHI MINH CITY VJ322 WAITING
12:15 12:15 HO CHI MINH CITY VN1816 WAITING
12:50 12:50 HO CHI MINH CITY BL262 WAITING
12:55 12:55 HAI PHONG VJ768 WAITING
13:20 13:20 CAN THO 0V8015 WAITING
13:50 13:50 HA NOI VJ456 WAITING
13:55 13:55 HO CHI MINH CITY VJ324 WAITING
14:35 14:35 HO CHI MINH CITY VN1818 WAITING
15:30 15:30 HA NOI VN1236 WAITING
16:45 16:45 HO CHI MINH CITY BL268 WAITING
17:20 17:20 HO CHI MINH CITY VJ326 WAITING
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1820 WAITING
18:05 18:05 HA NOI VJ458 WAITING
18:30 18:30 HO CHI MINH CITY VJ330 WAITING
19:40 19:40 HO CHI MINH CITY BL266 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 WAITING