THÔNG TIN CHUYẾN BAY 31/08/2016

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
10:05 10:15 HO CHI MINH CITY VN1812 06-08 DEPARTED
10:25 10:25 HA NOI VN7234 12-14 DEPARTED
12:05 13:10 HO CHI MINH CITY VN1826 03-05 OPENING
12:30 12:30 HO CHI MINH CITY VJ325 06-08 OPENING